Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Jessica Laman als uw behandelende therapeut,  een dossier aanleg. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Uw dossier bevat het intakeformulier, verslagen van gesprekken en behandelingen. Ook worden mogelijk in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik :

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb geheimhoudingsplicht.Verkrijgen van persoonsgegevensTijdens gesprekken, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze verstrekt u mij uw persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens

  Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Ziektekostenverzekering en polisnummer
 • Burgerservicenummer
 • Namen andere behandelaars, huisarts en/of specialisten
 • Uw vraag, psychische- en of lichamelijke klachten
 • Verslagen

Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een natuurgeneeskundig consult
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering
 • Innen van gelden en het eventueel nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen.Privacy op zorgnotaOp de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • polisnummer van de ziektekostenverzekering
 • burgerservicenummer
 • de kosten van het consultBeveiligingEr zijn passende maatregelen genomen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen.
  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • Dubbele toegangsbeveiliging
  • TLS (voorheen SSL), een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk’https’ en het hangslotje in de adresbalk.Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn“EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Voor de beroepsaansprakelijkheid betekent dit dat het dossier minstens gedurende zeven (7) jaar na de laatste behandeling moet worden bewaard. In geval van behandeling van minderjarigen worden de dossiers minstens zeven (7) jaar nadat ze meerderjarig , achttien (18) worden, bewaard.

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 2 weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@soepel.info

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-10- 2018.

www.soepel.info